Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

זכויות עובד

תמונת זהב

זכויות עובד

תמונת זהב

לעובד קיימות מס' זכויות, חשוב כי עובד יהיה מודע לזכויותיו, נעמוד על מס' זכויות הקיימות לעובד.

זכויות עובד בגין ימי חופשה:

סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי תקופת ההתיישנות לתביעה בגין אי תשלום ימי חופשה היא שלוש שנים.  סעיף 6 לחוק חופשה שנתית קובע, כי החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או  בשנת העבודה שלאחריה, לא ניתן לצבור חופשה שנתית, אך עובד רשאי, בהסכמת מעבידו, לקחת 7 ימי חופשה לפחות ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות עבודתו הבאות.

בע"ע 547/06 משה כהן נ' ויליאם אנויה, נפסק כי: "בעת סיום יחסי עובד מעביד, עומדים לזכות העובד, לכל היותר, ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו, בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת".  זכויות עובד בגין מחלה עפ"י חוק דמי מחלה, התשל"ו- 1976, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עקב מחלתו, מחלת בן   זוגו או ילדו. בגין יום המחלה הראשון עובד אינו זכאי לתשלום, אף על פי שיש מקומות עבודה אשר כן משלמים ימי מחלה בגין היום הראשון והשיקול נתון למעסיק. בגין יום המחלה השני והשלישי יקבל העובד כמחצית מדמי המחלה ובגין היום הרביעי יקבל תשלום מלא. עפ"י סע' 4 לחוק, זכאות העובד לדמי מחלה היא יום וחצי לכל יום עבודה. מעביד אינו יכול לפטר עובד בזמן היעדרותו ממקום העבודה עקב מחלתו, אך ישנם 2 חריגים לכלל:  1. המעביד נתן לעובד הודעה מוקדמת טרם היעדרותו עקב מחלתו. 2. מקום העבודה נסגר. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד –1993 עובד רשאי לנצל עד 8 ימי מחלה בשנה עקב מחלת ילדו, על חשבון זכאותו הצבורה לדמי מחלה ובל ובלבד שגיל הילד לא עולה על 16 שנים. במקרה שמדובר בהורה יחיד יהיה זכאי לצבור עד 16 ימים בשנה. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ד –1993 עובד ראשי לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל  מחלה של בן או בת זוגתו אך לשם ניצול זכאותו יש לצרף אישור מהרופא המטפל, כי בן הזוג תלוי בו באופן יומיומי לביצוע פעולות כמו לבוש, רחצה.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד –1993 גם במקרה זה, עובד ראשי לזקוף עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל  מחלה הורה שלו או של בן או בת זוגתו ובלבד שגיל ההורה הנו מגיל 65 ומעלה. אי תשלום דמי המחלה במועד יהווה הלנת שכר. פנסיית חובה לעובד ביום 19.07.2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני. שר התמ"ת הוציא צו הרחבה לפיו כל עובד במשק זכאי לביטוח פנסיוני, לפיכך על כל מעסיק חלה החובה לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני.  החל מ- 01.01.2008 תקף הצו לגבי כל עובד במשק. אחוזי ההפרשות משתנים משנה לשנה אך המעסיק מחוייב להפריש לעובד לקרן הפנסיה פיצויים ותגמולים, גם מן העובד מנוכה אחוז מסוים מהשכר לצורך הפנסיה. עובד אשר יש לו קרן פנסיה פעילה המעסיק חייב להפריש לו באופן רטרואקטיבי ולאחר 3 חודשי עבודה, דהיינו- מיום עבודתו הראשון, בעוד שלעובד אשר אין קרן פנסיה המעסיק מחוייב להפריש לו לאחר חצי שנת עבודה. נכון לשנת 2012 אחוז ההפרשות הוא כדלקמן: 4.16% הפרשות העובד, 4.16% הפרשות המעביד ו- 4.18% הפרשות המעביד לפיצויים. ישנם מעסיקים שמפרישים אחוז גבוה מכך אך לא ניתן להפריש סכום הנמוך  מאחוזים אלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *