Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

זכויות נשים בהריון

תמונת זהב

זכויות נשים בהריון

תמונת זהב

במקום עבודתן מערכת המשפט והחקיקה בישראל מקנה הגנה לנשים עובדות בהריון, תכליתם העיקרית הינה מניעת גריעת זכויותיה של העובדת והזכויות אשר צברה טרם הריונה, איום בפיטורין עקב הריונה ושמירת זכאותה כחוק, לשוב למקום עבודתה לאחר סיום חופשת הלידה. עובדת צריכה להודיע למעביד על הריונה עד לחודש החמישי להריונה, מרגע הודעתה אסור למעסיק להעבידה בשעות נוספות, שעות המנוחה החודשית ושעות לילה, אלא אם נתנה הסכמתה בכתב. החוק מחייב את המעביד כי באם מתברר שהעובדת בהריון, על המעביד לשאת בהיעדרויותיה, הצורך במציאת עובד חלופי במהלך חופשת לידה וכיוצא בזה. עם זאת, קובע בית הדין כי אם מדובר על עבודה אשר האישה לא תוכל לבצעה מחמת הריונה, עליה להודיע למעביד על הריונה במהלך ראיון קבלתה לעבודה. עובדת אשר צריכה ליהיות בשמירת הריון, זכאותה לגמלה לשמירת הריון קמה לאחר תקופה של 30 ימי היעדרות, שבה היא נאלצת להפסיק את עבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי הנובע מהריונה  ואשר עלול להיגרם לה או לעובר. היעדרות כזו מזכה בגמלה לשמירת הריון מן המוסד לביטוח לאומי, מטרת הגמלה הינה פיצוי העובדת על אובדן שכרה במהלך תקופת שמירת הריון. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה עקב בדיקות הריון וזאת בכפוף להצגת אישור רפואי, היעדרותה לא תפגע בשכרה ואף לא תקוזז מימי מחלתה הצבורים. על עובדת בהריון המועסקת פחות מחצי שנה במקום עבודתה, יחול איסור פיטורים מכוח חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, חוק זה מעניק הגנה מצוצמת יותר לאישה מאשר חוק עבודת נשים. על המעסיק חל איסור לפטר עובדת אשר חזרה מחופשת לידה במשך 60 ימים מיום חזרתה לעבודה, הדרך היחידה לפיה יכול עוד המעביד עוד קודם לכן לפטר את העובדת היא ע"י קבלת היתר ממשרד התמ"ת. על שר העבודה לקיים שימוע ולתת לעובדת הזדמנות להשמיע את טענותיה ולהתייצב לדיון אשר יתקיים במשרד התמ"ת. לא ינתן היתר לפיטורי עובדת בהריון כאשר ימצא קשר בין הפיטורין לבין ההריון. עובדת זכאית לצאת לחופשת לידה בתשלום  לתקופה של 14 שבועות ובאפשרותה להאריך את התקופה ל- 12 שבועות. הארכת חופשת הלידה מעבר ל- 14 שבועות, לא תזכה את העובדת בתשלום בגין החופשה. עפ"י התיקון לחוק עבודת נשים (תיקון מס' 49)- התשע"ב- 2012, ליולדת אשר ילדה אושפז תהא זכאות להארכת חופשת הלידה בתשלום. לפיכך, אם שתינוקה אושפז למשך  חמישה שבועות למשל, תהא זכאית להארכה של חמישה שבועות ובתשלום. זכויות הבעל בהריון בן זוג עובד אשר אשתו ילדה, זכאי אף הוא לצאת לחופשת לידה חלקית החל מהשבוע השביעי ללידה ובתנאי שבת זוגתו ויתרה על חופשת לידתה וחזרה לעבודתה, בן הזוג גם זכאי לקבל חופשת מחלה של שבעה ימים בשל הלידה ועל חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

כתיבת תגובה