Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

רישום בית משותף

תמונת זהב

רישום בית משותף

תמונת זהב

ישנם שלושה סוגי בתים משותפים אשר יכולים להירשם בפנקס הבית המשותפים:

1. בית שיש בו שתי דירות או יותר ואפשר לזהות כל אחת מהן כיחידה נפרדת.

2. שני בתים או יותר שבכל אחד מהם יש דירה אחת לפחות, והם הוקמו על חלקות שאינן ניתנות לחלוקה כך שכל בית יעמוד בנפרד.

3. שני בתים או יותר אשר יש להם מתקנים משותפים. בית שיש בו שתי דירות או יותר וא כי לצורך רישום בית משותף, יש להגיש למפקח על רישום בתים משותפים את המסמכים והטפסים הבאים:  1. טופס בקשה אשר יוגש בשני עותקים. 2. נסח עדכני. 3. תשריט הבית המשותף אשר יוגש בשני עותקים.

4. הודעה על מינוי נציגות ראשונה אשר תוגש בשני עותקים.

5. תקנון אשר יוגש בארבעה עותקים במידים ויחול על הבית תקנון מוסכם. אם לא יוגש תקנון, יחול התקנון המצוי על היחסים שבין בעלי הדירות.

6. צו רישום אשר יוגש בארבעה עותקים. כל עוד לא הבית לא נרשם כבית משותף לא יהיה ניתן להעביר בעלות בדירה הספיציפית אלא רק חלק בלתי מסוים בחלקה או להחכיר את החלקה. הקונה ירכוש רק את הזכות להירשם כבעלים בעתיד של הדירה, לאחר שירשם בית משותף, הזכות הינה זכות אובליגטורית- חוזית בלבד ולא קניינית. תיקון או ביטול צו רישום של בית משותף המפקח על רישום בתים משותפים רשאי לתקן את צו הרישום, אם נוכח כי נעשה שינוי במצב הנכס, קרי: תוספת בנייה, הריסה ושינויים אחרים ובלבד שנתן לכל בעל דירה או בעל זכות בדירה הזדמנות לטעון טענותיו. כמו כן, רשאי המפקח לצוות על ביטול רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, אם ביקשו זאת כל בעלי הדירות או אם נוכח כי הבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס הבתים המשותפים, גם במקרה דנן על המפקח לתת לכל בעל דירה או לבעל זכות בדירה הודעה מוקדמת והזדמנות לטעון טענותיו. מושע כל נכס אשר נמצא בבעלות של יותר מאדם אחד מוגדר כמושע, הדבר אינו מהווה בעיה אלא כאשר נוצרת מחלוקת בין בעלי הנכס. לכל שותף בנכס אין חלק מסוים בהם, אלא כל הבעלים הינם בעלים משותפים של כל החלקה. מגבלת השותפות מונעת מכל שותף לעשות בקרקע ככל העולה על רוחו למעט מכירת חלקו. נכס אשר רשום כמושע מצבו טוב יותר מנכס אשר אינו רשום וטוב עוד יותר מנכס שלא ניתן לרשום אותו כלל בטאבו.

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.

כתיבת תגובה