Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

הקמת חברה

תמונת זהב

הקמת חברה

תמונת זהב

2 סוגי החברות השכיחות הינן חברה פרטית וחברה ציבורית. חברה פרטית הינה אדם או קבוצת אנשים אשר התאגדו לחברה, ואילו חברה ציבורית הינה חברה אשר נסחרת בבורסה. לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. לצורך הקמת חברה ורישום חברה, יש להצטייד במספר מסמכים ולהגישם לרשם החברות, להלן המסמכים: 1. יש למלא טופס בקשה לרישום חברה. 2. תקנון חברה, על התקנון ליהיות חתום ע"י עו"ד. 3. הצהרת דירקטורים ראשונים. 4. הצהרה חתומה ע"י כל אחד  מבעלי מניות. 5. תשלום אגרה לרשם החברות.

עם רישום חברה, תקבל החברה מספר רישום (ח"פ) לפי סע' 38 לחוק החברות, המספר יצויין בתעודת ההתאגדות של החברה. בעלי המניות בחברה, אינם הבעלים של נכסי החברה אלא החברה עצמה. חברה לא תירשם בשם הרשום כדין או בשם העלול להטעות, שם שהרשם סבור כי מהווה תרמית או הטעיה ושם הנוגד את תקנת הציבור. הפסקת פעילותה של החברה תיעשה ע"י הליך משפטי, ההליך הינו פירוק החברה וחיסולה. עם פירוק החברה, ימונה  לה כונס נכסים אשר יחלק את התמורה בין הנושים. ישנן חברות אשר מתפרקות מרצון, לרוב אלו חברות אשר אינן פעילות או שפעילותן העסקית נפסקה. פירוק חברה הנו תהליך ארוך ויש להיעשותו באמצעות עורך דין. לחברות יחיד בהן בעל המניות היחיד הנו גם דירקטור החברה יש הליך פירוק מקוצר. התנאי לפירוק החברה בהליך מקוצר הנו שהחברה תעמוד בכל התחייבויותיה הכספיות עד שנה מיום הפירוק. * אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.

*אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *