Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

הקמת חברה בע"מ

תמונת זהב

הקמת חברה בע"מ

תמונת זהב

מי רשאי לייסד חברה?

לפי סע' 2 לחוק החברות התשנ"ט- 1999- "כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור". חברה הינה אישיות משפטית נפרדת, לפיכך ניתן להטיל עליה אחריות כפי שמטילים על  אדם רגיל. הרווחים אשר מצטברים הינם של החברה ולא של בעליה או של בעלי המניות, לכן לא ניתן למשוך את הכספים בחברה לשימוש פרטי אלא בדרכים הבאות: – משיכת דיבידנד-  הדיבידנד הנו מתן תשלום חלק מהרווחים לבעלי המניות, החברה תשלם מס חברות (המס הנו בשיעור של 25%) על הרווחים ובעלי החברות יקבלו את הדיבידנד בניכוי מס. – משיכת הלוואה- במקום למשוך דיבידנד מהחברה, ניתן לקחת הלוואה מהחברה לבעלים. – משיכת משכורת- כל אחד מבעלי החברה יכול לקבל משכורת מהחברה. חברה בעירבון מוגבל: חברה בע"מ הינה חברה בה בעלי המניות לא מחוייבים לשלם לנושי החברה סכום אשר עולה על גובה ערך המניות, עליו חתמו כאשר קיבלו את אותן מניות. אנשי עסקים ובנקים מודעים למגבלה זו ולכן הם נוהגים להחתים על ערבות אישית את את בעלי המניות בחברה וכן את בעליה. על פי חוק החברות, אחריות בעלי המניות לעניין חובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת אך יש לציין זאת בתקנון החברה. גם הגבלת בעלי המניות יצויין בתקנון. כאשר חברה בע"מ נסגרת, יש לפרק את החברה עפ"י דרכי הפירוק הקבועות בחוק החברות. בימינו אנו חברות רבות נסגרות, ישנן מספר סיבות בגללן חברות נסגרות, פירוק חברה יכול שיעשה ע"י בימ"ש, מרצון, או בפיקוח בית המשפט. הרמת מסך: תכליתה של הרמת מסך הינה מניעת שימוש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה. עפ"י סע' 6 לחוק החברות, הרמת מסך מאפשרת לביהמ"ש לייחס חוב של חברה לבעל מניה, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק לעשות כן, כאשר נעשה שימוש באישיות המשפטית הנפרדת, באופן  שהחברה באה להונות אדם או לקפח נושה של החברה, וכאשר נמנע בעצם מלברר פרטים לגבי החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. הרמת מסך תיעשה כאופציה אחרונה.

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *