Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

הליך פשיטת רגל

תמונת זהב

הליך פשיטת רגל

תמונת זהב

הליך פשיטת רגל יכול להיות הליך ארוך ולא נעים ולכן חשוב כי עו"ד ילווה את ההליך. פשיטת הרגל תיעשה כאשר לאדם אין סיכוי סביר לפרוע את חובותיו, מטרת הליך פשיטת הרגל הוא ריכוז כל נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו. בהליך פשיטת הרגל ימונה נאמן אשר תפקידו לנהל ולמכור את נכסיו של החייב ולטפל בתביעות אשר מוגשות ע"י הנושים. נגד אדם יחיד נפתח בהליך פשיטת רגל בעוד שנגד חברה נפתח בהליך פירוק. בכדי שניתן יהיה לבצע הליך פשיטת רגל כנגד החייב, על החייב לבצע "מעשה פשיטת רגל",  מעשה פשיטת הרגל מוגדר עפ"י רשימה המנויה בחוק. ניתן להגיש כנגד החייב צו כינוס פשיטת רגל. על החייב למלא טופס בקשת חייב למתן כינוס והכרזתו כפושט רגל, למלא מסמכים עם פירוט חובותיו ונכסיו וכן למלא כתב ויתור סודיות. כל אלה יוחתמו ע"י עו"ד ויוגשו בארבעה העתקים. יש לשלם שובר תשלום לשם פתיחת תיק, עם השלמת כל המסמכים הרלוונטיים לשם הליך פשיטת הרגל, החייב יוכל לקבל אישור לבימ"ש לשם פתיחת תיק פשיטת רגל. בכדי לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד חייב, יש להציג פסק דין (שלא מומש) מבימ"ש, שיק שחולל, שטר חוב או שיעבוד שלא כובדו. בהוצל"פ מרבית תיקים רבים מאוד נפתחים בשל אי תשלום חובות לעירייה, למשל – אי תשלום ארנונה. מטרתו של חוק ההוצל"פ הינה כפולה, מחד מטרתו להגן על הזוכה ומאידך, מטרתו להגן על החייב. חייב אשר אינו פורע את חובו מסתכן בעיקול מטלטליו, עם זאת דברים כמו מיטה, מכשירים המשמשים אדם נכה וכדומה לא יעוקלו.

נעמוד על ההבדלים בין הוצאה לפועל לבין הליך פשיטת רגל:  הוצאה לפועל הליך פשיטת רגל יוזם ההליך הזוכה בתיק חייב או נושה הכספים המעוקלים יחולקו בין- הזוכה בתיק כל הנושים עפ"י סדר עדיפותם ככתוב בחוק הרשות בפניה יתנהל התיק הוצאה לפועל בית משפט מחוזי הליכי עיקול בביתו של החייב כן  בד"כ לא הליכי מאסר ניתן לאסור אך באופן מוגבל מאוד וזאת אם החייב מסרב לשלם ניתן לאסור אך באופן מוגבל מאוד וזאת אם החייב מסרב לשלם עיכוב מתן יציאה מהארץ רק אם יבקש זאת הזוכה באופן אוט' יש צו עיכוב יציאה מהארץ

* אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ משפטי ויש להתייעץ עם עורך דין בטרם התקשרות בעסקה.

כתיבת תגובה