Laron-Abu law office

המייל שלנו
office@la-law.org.il

התקשרו אלינו
03-7518518

עדכונים

חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
חוק התכנון והבנייה בישראל, התשכ"ה-1965: חוק התכנון והבנייה עוסק במהותו בהיתרי הבנייה על קרקעות ישראל.”
משרד לרון-אבו מציע ללקוחותיו: יעוץ וייצוג משפטי מקצועי בתחומי המשפט המסחרי, מקרקעין ונדל"ן, דיני העבודה והליטיגציה.
03-7518518

office@la-law.org.il

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ הקמת חברה בע"מ מי רשאי לייסד חברה? לפי סע' 2 לחוק החברות התשנ"ט- 1999- "כל אדם רשאי לייסד חברה ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור". חברה הינה אישיות משפטית נפרדת, לפיכך ניתן להטיל עליה אחריות כפי שמטילים על  אדם רגיל. הרווחים […]

הקמת חברה

הקמת חברה הקמת חברה 2 סוגי החברות השכיחות הינן חברה פרטית וחברה ציבורית. חברה פרטית הינה אדם או קבוצת אנשים אשר התאגדו לחברה, ואילו חברה ציבורית הינה חברה אשר נסחרת בבורסה. לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד. לצורך הקמת חברה ורישום חברה, יש להצטייד במספר מסמכים ולהגישם לרשם החברות, להלן המסמכים: 1. יש למלא טופס בקשה […]